1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

ทันข่าว ทันเหตุการณ์ กับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

    

 

 

 

มอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน

นายภิเศก ขุ้นคีรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอพรหมพิราม เพื่อมอบนโยบายและการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

11 พ.ค. 61 phit_admin  84

รับชม“New DLTV”

นายภิเศก ขุ้นคีรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับชมการถ่ายทอดสดการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ New DLTV เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการ และตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

2018-05-11  phit_admin   28

รับชม“พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ ข่าวสพฐ.”

นายภิเศก ขุ้นคีรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.พล.3 รับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." เพื่อรับนโยบายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

2018-05-11  phit_admin   10

พัฒนาครูด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์

นายภิเศก ขุ้นคีรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการอ่านรู้เรื่อง การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และตระหนักเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนชั้น ม. 1-3 ในสังกัด และเพื่อฝึกทักษะการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment : CBA) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

2018-05-11  phit_admin   14

ประชุม PLC การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.สพป.

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประชุม PLC เรื่อง การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขี้แจงข้อเสนอแนะของ coaching team เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 พร้อมทั้งมอบให้กลุ่มบริหารงานบุคคลกำหนดรูปแบบ และให้ผอ.กลุ่ม เจ้าหน้าที่ทุกคนที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัด ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะตามแบบต่อไป

2018-05-11  phit_admin   17

[2018-05-24] ประกาศตำแหน่งว่า ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) phit_admin View : 43

[2018-05-08] แนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนัเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน phit_admin View : 177

[2018-05-08] รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 phit_admin View : 148

[2018-05-06] กำหนดการ การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV phit_admin View : 108

[2018-04-26] คำสั่ง สพป.พิษณุโลก เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ฉก.คศ. ระดับสถานศึกษา phit_admin View : 136

[2018-03-26] ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน phit_admin View : 557

[2018-03-19] ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561 phit_admin View : 828

[2018-03-18] ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2561 phit_admin View : 307

[2018-05-07] โรงเรียนบ้านหลังเขาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อข้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง phit_admin View : 51

[2018-04-27] โรงเรียนบ้านหนองกระบาก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 2 ตำแหน่ง phit_admin View : 103

[2018-04-27] โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน phit_admin View : 65

[2018-04-25] โรงเรียนบ้านน้ำตาก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน หากสนใจติดต่อ ผอ.ดำเนิน ทาบาง ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร 085-7264281 phit_admin View : 93

[2018-04-25] โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน phit_admin View : 93

[2018-03-19] ขอให้โรงเรียนทุกแห่ง ตรวจสอบ การกรอกข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้ งานอุปกรณ์กําหนดเส้นทาง (Router)ที่อัปโหลดไฟล์ ใบเสนอราคา/ค่าเช่า phit_admin View : 113

[2018-03-18] การตรวจสอบการอับโหลด ไฟภาพสัญญาเช่าและค่าบริการรายเดือน ข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้ งานอุปกรณ์กําหนดเส้นทาง (Router) เพื่อการจัดสรรค์ phit_admin View : 173

[2018-03-18] ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้ งานอุปกรณ์กําหนดเส้นทาง (Router) เพื่อการจัดสรรค์ ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน ของโรงเรียน phit_admin View : 62

[2018-03-13] ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) phit_admin View : 57

[2017-12-06] แบบรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) ฉบับสมบูรณ์ phit_admin View : 168

[2017-11-28] ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง phit_admin View : 146

[2017-11-28] ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ phit_admin View : 133

[2017-11-27] แบบรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) phit_admin View : 154

[2017-11-27] แบบจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ phit_admin View : 116

[2017-11-23] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง phit_admin View : 122

[2017-11-01] ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 phit_admin View : 148