1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ทันข่าว ทันเหตุการณ์ กับสถานการณ์ปัจจุบัน

อบรมหลักสูตรแกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560)

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรแกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณะศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระการเรียนรู้ภูมิภาพในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสังกัดเครือข่ายพรหมพิราม 5 และเครือข่ายวัดโบสถ์ 1 รวมทั้งสิ้น 82 คน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล. เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

05 เม.ย. 61 phit_admin  68

รับชม“พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ ข่าวสพฐ.”

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.พล.3 รับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ

2018-04-05  phit_admin   18

พิจารณาความดีความชอบ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล. เขต 3

2018-04-03  phit_admin   92

คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ สพป.พล. เขต 3

2018-04-03  phit_admin   39

สร้างความเข้าใจหลักสูตรแกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560)

นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรแกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณะศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระการเรียนรู้ภูมิภาพในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสังกัดเครือข่ายพรหมพอราม 3 เครือข่ายพรหมพิราม 2 เครือข่ายพรหมพิราม 8 และเครือข่ายวัดโบสถ์ 3 รวมทั้งสิ้น 72 คน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล. เขต 3

2018-04-03  phit_admin   39

[2018-03-26] ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน phit_admin View : 463

[2018-03-19] ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561 phit_admin View : 741

[2018-03-18] ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2561 phit_admin View : 285

[2018-01-27] ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน phit_admin View : 997

[2018-01-17] มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน phit_admin View : 351

[2018-01-16] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน phit_admin View : 946

[2018-01-10] บัญชีแสดงสภาพอัตรกำลังของสถานศึกษา phit_admin View : 948

[2018-01-10] บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา phit_admin View : 1323

[2018-03-19] ขอให้โรงเรียนทุกแห่ง ตรวจสอบ การกรอกข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้ งานอุปกรณ์กําหนดเส้นทาง (Router)ที่อัปโหลดไฟล์ ใบเสนอราคา/ค่าเช่า phit_admin View : 106

[2018-03-18] การตรวจสอบการอับโหลด ไฟภาพสัญญาเช่าและค่าบริการรายเดือน ข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้ งานอุปกรณ์กําหนดเส้นทาง (Router) เพื่อการจัดสรรค์ phit_admin View : 156

[2018-03-18] ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้ งานอุปกรณ์กําหนดเส้นทาง (Router) เพื่อการจัดสรรค์ ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน ของโรงเรียน phit_admin View : 52

[2018-02-13] โรงเรียนวัดหนองมะคัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน phit_admin View : 149

[2018-02-08] โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยประกาศรับสมัครนักการภารโรง phit_admin View : 127

[2018-02-05] ประกาศโรงเรียนวัดหนองมะคัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ phit_admin View : 137

[2018-01-23] Promotion-SIM RouTer Wifi(ตัวอุปกรณ์ใส่ซิมมือถือเพื่อปล่อยสัญญาณWifi) มือถือ 3ค่าย AIS/DTAC/True/CAT phit_admin View : 396

[2018-01-05] โรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง phit_admin View : 186

[2018-03-13] ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) phit_admin View : 50

[2017-12-06] แบบรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) ฉบับสมบูรณ์ phit_admin View : 163

[2017-11-28] ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง phit_admin View : 139

[2017-11-28] ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ phit_admin View : 130

[2017-11-27] แบบรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) phit_admin View : 137

[2017-11-27] แบบจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ phit_admin View : 113

[2017-11-23] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง phit_admin View : 110

[2017-11-01] ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 phit_admin View : 143