1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

[2018-03-13] ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) phit_admin View : 57

[2017-12-06] แบบรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) ฉบับสมบูรณ์ phit_admin View : 168

[2017-11-28] ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง phit_admin View : 146

[2017-11-28] ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ phit_admin View : 133

[2017-11-27] แบบรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) phit_admin View : 154

[2017-11-27] แบบจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ phit_admin View : 116

[2017-11-23] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง phit_admin View : 122

[2017-11-01] ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 phit_admin View : 148

[2017-11-01] ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 phit_admin View : 124

[2017-09-12] เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 phit_admin View : 134

[2017-06-15] ขอเชิญยื่นใบเสนอราคาการจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560 phit_admin View : 187

[2017-05-01] สพป.พล.3 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phit_admin View : 283

[2017-04-20] สพป.พล.3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phit_admin View : 259

[2017-03-28] สพป.พล.3 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการสำนักงาน DLIT ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phit_admin View : 334

[2017-03-22] ประกาศ สพป.พิษณุโลก เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการสำนักงาน DLIT ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phit_admin View : 254