1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

ข่าวเด่นประจำวัน

[2018-05-24] ประกาศตำแหน่งว่า ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) phit_admin View : 43

[2018-05-08] แนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนัเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน phit_admin View : 177

[2018-05-08] รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 phit_admin View : 148

[2018-05-06] กำหนดการ การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV phit_admin View : 108

[2018-04-26] คำสั่ง สพป.พิษณุโลก เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ฉก.คศ. ระดับสถานศึกษา phit_admin View : 136

[2018-03-26] ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน phit_admin View : 557

[2018-03-19] ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561 phit_admin View : 828

[2018-03-18] ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2561 phit_admin View : 307

[2018-01-27] ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน phit_admin View : 1038

[2018-01-17] มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน phit_admin View : 356

[2018-01-16] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน phit_admin View : 956

[2018-01-10] บัญชีแสดงสภาพอัตรกำลังของสถานศึกษา phit_admin View : 963

[2018-01-10] บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา phit_admin View : 1341

[2018-01-09] แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการ กรอกข้อมูลติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของ โรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 phit_admin View : 332

[2018-01-05] กรอกข้อมูลติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. phit_admin View : 362

[2017-12-30] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัิงานธุรการโรงเรียน phit_admin View : 2495

[2017-12-26] วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2560 phit_admin View : 308

[2017-12-25] ข้อมูลแก้ไขโปรแกรมวิเคราะห์ผลสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 phit_admin View : 269

[2017-11-15] ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว phit_admin View : 879