HACKED CURTİS

รับนโยบายการสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ รับชม conference การสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อรับนโยบายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    

                                                      ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : phit_admin View : 77