HACKED CURTİS

จัดกิจกรรมเขตสุจริต

นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเป็นกิจกรรมหนึ่งของ โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุจริต ในวันที่ 12 มีนาคม 2561

นายอุดม สายโท  รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเป็นกิจกรรมหนึ่งของ โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุจริต ในวันที่ 12 มีนาคม 2561

                                                                    เผยแพร่  โดย  ปาริชาติ  ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : phit_admin View : 91