1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

ประชุม PLC การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.สพป.

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประชุม PLC เรื่อง การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขี้แจงข้อเสนอแนะของ coaching team เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 พร้อมทั้งมอบให้กลุ่มบริหารงานบุคคลกำหนดรูปแบบ และให้ผอ.กลุ่ม เจ้าหน้าที่ทุกคนที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัด ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะตามแบบต่อไป

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : phit_admin View : 18