1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

พัฒนาครูด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์

นายภิเศก ขุ้นคีรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการอ่านรู้เรื่อง การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และตระหนักเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนชั้น ม. 1-3 ในสังกัด และเพื่อฝึกทักษะการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment : CBA) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : phit_admin View : 15