HACKED CURTİS

ขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล. 3 ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ ให้กับโรงเรียนในสังกัด วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : phit_admin View : 50