1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2018-05-11] มอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน phit_admin View : 84

[2018-05-11] รับชม“New DLTV” phit_admin View : 28

[2018-05-11] รับชม“พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ ข่าวสพฐ.” phit_admin View : 10

[2018-05-11] พัฒนาครูด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ phit_admin View : 14

[2018-05-11] ประชุม PLC การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.สพป. phit_admin View : 17

[2018-05-11] อบรมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และระบบการประกันคุณภาพแนวใหม่ phit_admin View : 3

[2018-05-08] จัดกิจกรรมเขตสุจริต phit_admin View : 7

[2018-05-08] ต้อนรับ เลขาธิการ กพฐ. phit_admin View : 9

[2018-05-08] แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพื้นที่สูงและโรงเรียนพักนอน phit_admin View : 6

[2018-05-08] จัดทำคู่มือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา phit_admin View : 13

[2018-05-08] แสดงความยินดี phit_admin View : 14

[2018-05-08] ประชุมชี้แจง Partnership school Project phit_admin View : 0

[2018-05-08] รับชม“พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ ข่าวสพฐ.” phit_admin View : 4

[2018-05-08] มอบโล่ O-NET สาระภาษาต่างประเทศ 100 คะแนน phit_admin View : 0

[2018-05-08] ต้อนรับ Coaching Team ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา phit_admin View : 8

[2018-05-08] วิพากษ์กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น phit_admin View : 2

[2018-05-08] แสดงความยินดีกับผู้ผ่าน A.T.C. phit_admin View : 2

[2018-05-08] เคารพธงชาติ phit_admin View : 11

[2018-04-26] รับชม“พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ ข่าวสพฐ.” phit_admin View : 18

[2018-04-26] อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ATC phit_admin View : 38

[2018-04-26] จัดกิจกรรมเขตสุจริต phit_admin View : 18

[2018-04-26] สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ phit_admin View : 22

[2018-04-26] เตรียมพร้อมรับการประเมิน phit_admin View : 44

[2018-04-26] รับชม“พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ ข่าวสพฐ.” phit_admin View : 3

[2018-04-24] ยืนตรงเคารพธงชาติ phit_admin View : 11