1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

รายนามผู้บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2561 ได้เกิดเพลิงไหม้บ้าน ด.ญ.ชลลัดดา วิเจริญ  นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านน้ำคลาด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เสียหายทั้งหลัง  สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านผู้บริหารโรงเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว  โดยบริจาคได้ที่ สพป.พิษณุโลก เขต 3  หรือที่โรงเรียนบ้านพร้าว อ.นครไทย

รายนามผู้บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

1.นายวิเชียร  ทรงศรี    ผอ.สพป.พล.3                                      1,000 บาท
2.นายทูลใจ    ศรีพรหม                                                              500 บาท
3.นายสุริยัน    ชัยพันธุ์                                                                500 บาท
4.นายสุขสันติ์ จิตต์อ่อนน้อม+ครู                                               6,000 บาท
5.นายมานัส    ผิวพรรณ+ครู น.ค.                                              2,000 บาท
6.นายทนันชัย อินทนาชัย                                                         1,000 บาท
7.  ไม่ระบุชื่อ  จำนวน                                                              1,000  บาท พร้อมกระติ๊กน้ำร้อน และหม้อหุงข้าว 
8. นางสาวสายสุนีย์  ปุณณะรัตน์                                                 500  บาท
9.  รองไทรโยค   ดาด้วง                                                            500  บาท
10. ครูสรัลยา  คงหนองลาน (บ้านพร้าว)                                   1,000  บาท
11.  ผอ.ศุกร  สุทธิ  จำนวน                                                         500  บาท
12.  ผอ.ธีรวัฒน์  พร้าโต  จำนวน                                                 500  บาท
13. ครูปวีณา  นครไทยวิทยาคม  จำนวน                                      300  บาท
14. คุณสายพิณ  พว.  จำนวน                                                   1,000  บาท
15. ผอ.สุวัฒน์. สายยืด จำนวน                                                     500 บาท
16. คุณพิกุลทอง สังข์เงิน                                                            500 บาท
17. ครูมนวิภา  จันทูตานนท์  (บ้านพร้าว)                                       500 บาท
18. ครูพิศมัย  ขุ้นคีรี  (บ้านพร้าว)  จำนวน                                   1,000 บาท
19. ครูบุญยิน ศรีสะอาด (บ้านน้ำคลาด) จำนวน                           1,000 บาท
20  ครูรุ่งลดาย์  ทองนาคปาน (บ้านพร้าว)  จำนวน                      1,000 บาท
21.  ศน.สุภาพร  ขำช้าง  จำนวน                                                  500  บาท
22. ผอ.ดำเนิน ทาบาง  จำนวน                                                    500  บาท
23. ครูใฝ่ฝัน  เมืองพระฝาง (บ้านพร้าว)  จำนวน                            500  บาท
24. ผอ.ทวีผล  $ สุมาลี (พ่อเขียว กับแม่)  จำนวน                          500 บาท
25. ครูทิตยา  หงษ์ทองมี  (บ้านพร้าว) จำนวน                               500 บาท
26. ครูสำเภา  ดีธงทอง รก.ผอ.นาเมือง จำนวน                             500 บาท
27. ผอ.สุฐิพงษ์  สุทธิ  จำนวน                                                     500  บาท
28. ครูสมศักดิ์  แพร่งานไม้  (นครบางยาง)  จำนวน                        500 บาท
29. ครูสุภา  เพียคำ  (บ้านพร้าว)  จำนวน                                       500 บาท
30.  ครูจงสุข   ขจรไพร  (บ้านพร้าว)  จำนวน                                 500 บาท
31. นางสาวพรทิพา  แก้วบัวรมย์ (บ้านพร้าว)  จำนวน                   1,000  บาท
32.คณะครูรร.เนินสุวรรณ                                                              500 บาท
33.โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่                                                           500 บาท
34.นายสมริด  จำนงค์ศรี                                                               500 บาท
35.นายถิรวัฒน์+นายฐิติพัฒน์  กลิ่นสุวรรณ                                     300 บาท
36.นางสำราญ+นายเพิ่ม+นางกนิษฐา  พึ่งม่วง                                 500 บาท
37.นายภูมินทร์+นางพรรณปพร  พรหมรัตนกุล                                 300 บาท
38. ร้านพีเอส  สตีล  จำนวน                                                           700  บาท
39. สท.ทัศนะ  คำปัน  จำนวน                                                         500  บาท
40.  ร้านณัฐชูพงษ์คอนกรีต  จำนวน                                              1,000  บาท
41. ครูอรชพร  ด่อนเจ็ก  (บ้านพร้าว)  จำนวน                                    500  บาท
42. ครูภครัช  ไชยรัตน์  (บ้านพร้าว) จำนวน                                       500 บาท
43.  เพื่อนครูสิรินภา  จำนวน                                                            100  บาท
44. นางสาวอุบลรัตน์ ใจวงษ์สา                                                        100  บาท
45. ศน.นราภรณ์  สโรดม จำนวน                                                      500 บาท
46. ร้านเฮียเบิ้ม นครไทยการยาง จำนวน                                      1,000 บาท
47. ศน.มาราศรี (สพม.39)+ครูสุรศักดิ์ (รร.เฉลิมขวัญสตรี)  มีโชค     1,000 บาท
48. ผอ.พิมพ์นารา  นุปิง  จำนวน                                                      500 บาท
49. ผอ.บุญส่ง และคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำพริก                                 500 บาท
50. ผอ.กระจ่าง และคณะครู                                                            600 บาท
51.ผอ. สมศักดิ์ งูนิ่มและคณะครู                                                   1,400 บาท
52.ผอ.ไพรบูรณ์ และคณะครู                                                            500 บาท
53.คณะครู โรงเรียนบ้านนาแฝก                                                       500 บาท
54.ผอ.เอกศักดิ์  ทองรัตน์                                                             1,000 บาท
55.โรงเรียนศรีภิรมย์                                                                     1,578 บาท
56.ร้านไทยดำรงค์การค้า                     กระเป๋านักเรียน+รองเท้า+ถุงเท้า
57.ร้านเบียร์บิวตี้เฮ้า                                                                      100  บาท  ชุดเครื่องนอน
58.ครูปรีดา  จันทะคุณ (ครูบ้านพร้าว)                                             500 บาท
59.โรงเรียนบ้านท่าหินลาด                                                          2,229 บาท
60.ครูสิรินภา  หล้าสีทา                                                                   500 บาท
61.ครูวราภรณ์  มุกดาอ่อน                                                               300 บาท
62.นักเรียน ร.ร.บ้านพร้าว+บ้านน้ำคลาด                                           685  บาท
63.ร.ต.ท.ฉลองรัฐ  สิงหเรศ + คณะ                                               2,500 บาท
64.ผอ.อภัย  สุทธิและคณะครูบุ่งตารอด                                            500 บาท
65.คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง                                                 1,000 บาท
66.โรงเรียนบ้านป่าซ่าน                                                                1,800 บาท
67. ผอ.สรศักดิ์ ฉิมศรี                                                                      500 บาท
68.คณะครูและโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค             500 บาท
69.รร เกษตรสุขราษฎร์บำรุง                                                          1,315 บาท
70.นางสาวกรรณิการ์  ป้องม่วง                                                          100 บาท
71.คณะสงฆ์วัดโพนไทรงาม อ.ชาติตระการ                                      1,500 บาท
72.Sopon Kwangsabay                                                                  200 บาท
73.ผอ.สมชัย ทองปลิง จำนวน                                                       500  บาท
74.ผอ.อภิศักดิ์ ฟองจางวาง  จำนวน                                               500  บาท
75.ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์  จำนวน                                                500  บาท เสื้อผ้า 2 กล่อง
76.ผอ.สุเทพ ศรีกล่ำ หนองห้าง                                                       500 บาท
77.คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดนาขุม                                                 500 บาท
78.คณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด                                2,600บาท
79. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเขาน้อย                                       500 บาท
80.คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย                                        1,000 บาท
81.คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ                                1,000 บาท
82.คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดเซิงหวาย                                         1,000 บาท
83.ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า                         1,000 บาท
84.ดร.สมศักดิ์ บุญขำ และคณะครูโรงเรียนวัดวงฆ้อง                       1,300 บาท
85.คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม                                  500 บาท
86.ดร.กัญจุฑา โรจนหัสดินทร์                                                          500 บาท
87.คณะครูโรงเรียนวัดหางไหล                                                     1,300 บาท
88.คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว                                                   500 บาท
89.คณะครูโรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา                                            500 บาท
90.คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม                          650 บาท
91.คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสะพานหิน                                  3,000 บาท
92.คณะครูโรงเรียนวัดคลองมะเกลือ                                              1,000 บาท
93.คณะครูโรงรำยนราษฎร์บำรุง                                                       300 บาท
94.ครูรุ่งทิพย์ พันธาธิก                                                                    500 บาท
95.คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยดั้ง                                           1,800 บาท
96.คณะครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง                                   1,016 บาท
97.คณะครู นักเรียนโรงเรียนประชาอุปถัมภ์                                        650 บาท
98.ศน.บุญส่ง โทนแจ้ง จำนวน                                                       500  บาท
99.นางรัชนีกร อินต๊ะเสน จำนวน                                                     500 บาท
100.นางสาวอุรพรรณ แจ่มจำรัส  จำนวน                                            500  บาท
101.นางอรชา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ จำนวน                                                200  บาท
102.นายพงษ์พีระ  ทองแบบ  จำนวน                                                300 บาท
103.นางอุทิศ  น้อยนึ่ง  จำนวน                                                         500 บาท
104.ศน.ขวัญชนก ทองคุ่ย                                                               500 บาท
105.น.ส.นิยม สมวาจา                                                                    200 บาท
106.นางปาริชาติ ทองแท้                                                                300 บาท
107.ผอ.นรินทร์ โตชูศรี  จำนวน                                                        500 บาท
108.ผอ.กิจ  พานทอง  จำนวน                                                          500  บาท
109.ผอไพรสันติ์ จ้นทร์สุริย์  จำนวน                                                  500  บาท
110. รก.ศุภลักษณ์  สวัสดิเทพ                                                         500 บาท
111.ผอ.สุเชษฐ์ เรือนก้อน ร.ร.บ้านป่าสัก                                           500 บาท.
112.ผอ.ถวิล สระทองตัน ร.ร.บ้านหนองขาหย่าง                              1,000 บาท
113.ไม่ประสงค์ออกนาม                                                                  500 บาท
114.ไม่ประสงค์ออกนาม                                                                  300 บาท
115.ไม่ประสงค์ออกนาม                                                                  200 บาท
116.บริษัทเอส แอล โฮมเซอร์วิส จำกัด                                                              ข้าวสาร 2 กระสอบ
117.กลุ่มส่งเสริการจัดการศึกษา                                                       500 บาท
118.น.ส.จันจิรา อุ่นไพร                                                                   500 บาท
119.น.ส.อำนวน ศรีอาวุธ                                                                  500 บาท
120.จ.ส.อ.นินนาท ชำนาญยา                                                          500  บาท
121.ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนทับยายเชียงวิทยา                               1,000  บาท
122.ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล                         1,500  บาท
123.คณะครูโรงเรียนผดุงวิทยา                                                       1,000  บาท
124.คณะครูโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา                                                   1,000  บาท
125.คณะครูโรงเรียนวัดวังมะด่าน                                                       900  บาท
126.คณะครูโรงเรียนชุมชน 8 ฯ                                                      1,340  บาท
127.นครไทยบวกเพิ่ม                                                                          5  บาท
128.ผอ.สมศักดิ์ คุ้มพงษ์                                                                  500  บาท
129.ผอ.รัตนา กุลคง                                                                        500  บาท
130.คุณพรพิมล แสงสุรินทร์                                                             200  บาท
131.คุณธนภรณ์ มั่งมีเพชรพลอย                                                      100  บาท
132.คุณสมชาย คุณสุด หอมสอาด                                                    300  บาท
133.ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าสะแก                             500  บาท
134.ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านนาเปอะ                              500  บาท
145.ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย                         645  บาท
136.ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน                      500  บาท
137.ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง                            500  บาท
138.ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่                            500  บาท
139.ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านนาจาน                               500  บาท
140.โรงเรียนบ้านหนองไผ่                                                              780  บาท
141.โรงเรียนวัดน้ำคบ                                                                 1,100  บาท

 

 

 เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข้อมูล : รายนามผู้บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้ เผยแพร่โดย : phit_admin View : 406