HACKED CURTİS

โรงเรียนวัดหินลาด การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โรงเรียนวัดหินลาด นำโดย นายกิจ  พานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยได้รับคำแนะนำเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

                                                   เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนวัดหินลาด การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล วันที่ : 2018-01-09 View : 29