โรงเรียนวัดน้ำคบเป็นสนามสอบ O-NET

สนามสอบโรงเรียนวัดน้ำคบ โดยท่าน ผอ.อำนวย  แดงโสภณ ประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ ๒ ทำหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และกรรมการคุมสอบ รวม ๑๘ คน ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ตามระเบียบที่กำหนด  บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมรับการตรวจเยี่ยมสนามสอบจาก ท่านศน.อุมาพร  ปานโท้ และคณะ 

เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนวัดน้ำคบเป็นสนามสอบ O-NET วันที่ : 2018-02-08 View : 15