โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา นำคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียนศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร

                                              ประชาสัมพันธ์โดยนางสาวรุ่งรัตน์   ผ่องนาค
                                                         เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร วันที่ : 2018-02-11 View : 12