1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา นำคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียนศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร

                                              ประชาสัมพันธ์โดยนางสาวรุ่งรัตน์   ผ่องนาค
                                                         เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร วันที่ : 2018-02-11 View : 19