1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาท้องถิ่นไทยต้านภัยยาเสพติด

นายจิระชัย   ราชภักดี   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา  นายภาคภูมิ  คงรอด  ครูดนตรีโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา และนักเรียนวงดุริยางค์นำขบวนนักกีฬา ในพิธีเปิดกีฬาท้องถิ่นไทยต้านภัยยาเสพติด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์  เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561

                                                           ประชาสัมพันธ์โดยนางสาวรุ่งรัตน์   ผ่องนาค
                                                                      เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาท้องถิ่นไทยต้านภัยยาเสพติด วันที่ : 2018-02-11 View : 24