HACKED CURTİS

โรงเรียนวัดหินลาด ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชาที่วัดหินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก นายกิจ  พานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินลาด ได้นำข้าราชการครู นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ไหว้พระรับศีล ทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ทั้งนี้ วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่ วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ เอหิภิกขุอุปสัมปทา และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า วันจาตุรงคสันนิบาต

                                                            เผยแพร่  โดย  ปาริชาติ  ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนวัดหินลาด ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา วันที่ : 2018-03-04 View : 38