1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ต้อนรับ ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายอำเภอวัดโบสถ์ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 คณะครู ครูจ้างสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขุมชน ต้อนรับ ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายอำเภอวัดโบสถ์ 1 ประกอบด้วย 9 โรงเรียน ดังนี้ คือ 1.)โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 2.)โรงเรียนวัดทองแท้ 3.)โรงเรียนบ้านหนองมะคัง 4.)โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 5.)โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 6.)โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 7.)โรงเรียนวัดโบสถ์ 8.)โรงเรียนบ้านคลองช้าง 9.)โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ นำโดย นายพงษศักดิ์ บุญเหลือ ผอ.โรงเรียนบ้านท่ากระดุน ประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย โดยใช้เทคนิควิธีการบริหารงานของโรงเรียนที่น่าสนใจ การนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมหรือผลงานดีเด่นของโรงเรียน ความต้องการความช่วยเหลือของโรงเรียน จะได้ร่วมคิดร่วมทำมาแก้ไขพัฒนา โดยเป็นพี่เลี้ยงและเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการเพิ่มเติมงานให้บุคลากรที่มีทรัพยากร ที่จำกัด หมุนเวียนกันต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม และให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญกำลังใจ ให้คณะครู นักเรียน ได้ทำงานด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิผลให้กับโรงเรียนอย่างชัดเจนและถูกต้อง ณ โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หมู่ที่ 6 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โดย  คุณครูภัทรินทร์  ปทุมชาติแสนขัน
เผยแพร่โดย  อรชา  เนินเพิ่มพิสุทธิ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ต้อนรับ ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายอำเภอวัดโบสถ์ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย วันที่ : 2018-03-20 View : 78