1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา รายงานผลการจัดทำโครงการอาหารกลางวันและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2/2560

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา  วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเสนาสน์ โรงเรียนบ้านหนองปลิง และ โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา นำเอกสารขอรายงานผลการจัดทำโครงการอาหารกลางวันและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2/2560 ได้รับการต้อนรับ จาก นายสถาพร ปานมี และ นายชาวิน กุลคง รองนายกอบต.ท่างาม นางจุรี เกียรติศรีสิริ ปลัด อบต.ท่างาม พร้อมคณะ อำนวยความสะดวก ตรวจสอบในการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย ถูกต้อง นักเรียนได้รับการดูแลจากงบประมาณ ครบ 100 % ผลที่เกิดให้นักเรียนคือ
1.นักเรียนมีร่างกายเติบโตตามวัยมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
2.นักเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา
3.เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีมรรยาทในการรับประทานอาหาร
4.ช่วยเหลือตนเองเก็บของล้างเข้าที่เมื่อทำงานเสร็จและรับประทานเรียบร้อย
5.มีนิสัยรักการทำงาน
6.มีคุณธรรมจริยธรรมได้ประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.ส่งผลการเรียนดียิ่งขึ้นและปัญญาดีเลิศ
 ณ ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 

,ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โดย  คุณครูภัทรินทร์  ปทุมชาติแสนขัน
เผยแพร่โดย  อรชา  เนินเพิ่มพิสุทธิ์

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา รายงานผลการจัดทำโครงการอาหารกลางวันและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2/2560 วันที่ : 2018-03-29 View : 59