HACKED CURTİS

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลความพร้อมวันเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลความพร้อมวันเปิดภาคเรียนของสถานศึกษานำโดยท่าน ศน.อุมาพร  ปานโท้   ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

                                                            ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ธุรการโรงเรียน
                                                                 เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลความพร้อมวันเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา วันที่ : 2018-05-29 View : 32