HACKED CURTİS

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) สถานที่ออกค่ายอาสานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)  ได้ต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในโครงการครูอาสาพัฒนาโรงเรียน สานฝันปันรัก ห้องสมุดนี้เพื่อน้อง ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2561  โดยในโครงการดังกล่าวนักศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด  สนามเด็กเล่น ระบบไฟฟ้าโรงอาหารของโรงเรียน  ซึ่งทางคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                         ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ธุรการโรงเรียน
                                                              เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) สถานที่ออกค่ายอาสานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ : 2018-05-29 View : 31