HACKED CURTİS

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)ภายใต้การบริหารของท่านผู้อำนวยการพงศํกดิ์  บุญเหลือ   ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2561  โดยทำพิธี ณ วัดท่างาม  ตำบลวัดโบสถ์   เมือวันที่  28 พฤษภาคม 2561 

                                                     ภาพข่าว โดย ธุรการโรงเรียน                                                                                                        เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ : 2018-05-29 View : 31