1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2018-05-22] โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนยามเย็น ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 View : 35

[2018-05-22] โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ขอขอบพระคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวัดโบสถ์ มาตรวจสอบสายไฟฟ้าบริเวณทางเข้าโรงเรียน View : 33

[2018-04-24] โรงเรียนวัดน้ำคบ รับบริจาคครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง View : 30

[2018-04-24] โรงเรียนวัดน้ำคบ ร่วมกิจกรรมมัคคุเทศก์ อาสา อำเภอวัดโบสถ์ View : 13

[2018-04-24] โรงเรียนวัดน้ำคบ ร่วมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก งาน "เสน่ห์วิถีถิ่นสองแคว แลอดีต ตามหาการะเกด แม่หญิงแห่งเมืองสองแคว" View : 18

[2018-03-30] โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จัดทำรายงานผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 View : 61

[2018-03-30] โรงเรียนวัดวงฆ้อง จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา2560 View : 40

[2018-03-30] โรงเรียนวัดน้ำคบ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธ่ยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ View : 30

[2018-03-29] โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา รายงานผลการจัดทำโครงการอาหารกลางวันและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2/2560 View : 58

[2018-03-21] โรงเรียนวัดหินลาด ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน View : 47

[2018-03-21] โรงเรียนวัดหินลาด สภานักเรียนนำคณะกรรมการฯไปทำฝายกั้นน้ำ View : 35

[2018-03-20] โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ต้อนรับ ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายอำเภอวัดโบสถ์ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย View : 77

[2018-03-20] โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ยินดีต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอพรหมพิราม ในการประชุมสัญจร ประจำเดือนมีนาคม 2561 View : 33

[2018-03-20] โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียน View : 29

[2018-03-20] โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 View : 32

[2018-03-20] โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จัดพิธีมอบวุฒิบัตร กิจกรรมบัณฑิตน้อย View : 33

[2018-03-16] โรงเรียนบ้านเนินมะคึดต้อนรับ คณะนิเทศติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ สพฐ. View : 26

[2018-03-16] โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน Open house กิจกรรมน้องส่งพี่ ประชุมผู้ปกครองและชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษา View : 49

[2018-03-15] โรงเรียนวัดน้ำคบ ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ View : 28

[2018-03-15] โรงเรียนวัดน้ำคบ สถานที่สอบ NT ปีการศึกษา 2560 เครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ ๓ View : 8

[2018-03-14] โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ต้อนรับดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน View : 31

[2018-03-14] โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี และกิจกรรมแรลลี่พักกลางวัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 View : 33

[2018-03-14] โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษา View : 17

[2018-03-14] โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา View : 17

[2018-03-14] โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา View : 18