ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2018-03-16] โรงเรียนบ้านเนินมะคึดต้อนรับ คณะนิเทศติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ สพฐ. View : 8

[2018-03-16] โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน Open house กิจกรรมน้องส่งพี่ ประชุมผู้ปกครองและชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษา View : 33

[2018-03-15] โรงเรียนวัดน้ำคบ ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ View : 6

[2018-03-15] โรงเรียนวัดน้ำคบ สถานที่สอบ NT ปีการศึกษา 2560 เครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ ๓ View : 4

[2018-03-14] โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ต้อนรับดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน View : 25

[2018-03-14] โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี และกิจกรรมแรลลี่พักกลางวัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 View : 24

[2018-03-14] โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษา View : 9

[2018-03-14] โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา View : 8

[2018-03-14] โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา View : 9

[2018-03-12] โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ต้อนรับ คณะนิเทศติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ สพฐ. View : 50

[2018-03-12] โรงเรียนนครไทยวิทยาคม จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปี 2561 View : 29

[2018-03-12] โรงเรียนนครไทยวิทยาคมนำเสนอผลงานและพานักเรียนร่วมกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ” View : 24

[2018-03-12] โรงเรียนนครไทยวิทยาคม มอบเกียรติบัตรยอดนักอ่านประจำปีการศึกษา 2560 View : 17

[2018-03-12] โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร View : 17

[2018-03-09] โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ร่วมเป็นกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก View : 43

[2018-03-09] โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา View : 17

[2018-03-09] โรงเรียนวัดหินลาด ต้อนรับคณะนายอำเภอวัดโบสถ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน View : 18

[2018-03-06] โรงเรียนนครไทยวิทยาคม จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2560 View : 38

[2018-03-04] โรงเรียนวัดหินลาด ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา View : 26

[2018-03-04] โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ได้รับการนิเทศและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา จาก สพป.พล.3 View : 32

[2018-03-04] โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ร่วมแบเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 3 จัดกิจกรรมตลาดนัดความดี View : 19

[2018-03-04] โรงเรียนชุมชน8ราษฎร์อุทิศพิทยา จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-ม.3 View : 24

[2018-03-04] โรงเรียนนครไทยวิทยาคมข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 View : 21

[2018-03-02] โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ดำเนินการให้ความรู้มาตรการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา View : 45

[2018-03-01] โรงเรียนวัดน้ำคบ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดพิจิตร View : 25