HACKED CURTİS

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖  ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

DOWNLOAD >>  ประกาศเชิญชวน

DOWNLOAD >>  เอกสารประกวดราคา

เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ : 27 ธ.ค. 60 เผยแพร่โดย : phit_admin View : 145