HACKED CURTİS

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม หมู่ที่ 12 ตำบลท่าช้าง  อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่ 3 – 9  มกราคม พ.ศ.2561  เวลา  ๐๘.3๐ – ๑๖.3๐  น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้
ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง วันที่ : 05 ม.ค. 61 เผยแพร่โดย : phit_admin View : 200