1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

หมายเลขโทรศัพท์

 

กลุ่มนโยบายและแผน

  055-361311   

หน้าห้อง 

055-361310  

กลุ่มอำนวยการ

055-361312

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

055-361313  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

055-361314 

กลุ่มบริหารงานการเงิน (พัสดุ) 

055-361125

กลุ่มบริหารงานบุคคล

055-361114

กลุ่มบริหารงานการเงิน (การเงิน)

 055-361115

  call center 

 055-361312

 

 

 

 

 

                         

                                                                                                        เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

 

ข้อมูล : หมายเลขโทรศัพท์ เผยแพร่โดย : phit_admin View : 3115