หมายเลขโทรศัพท์

 

กลุ่มนโยบายและแผน

055-361311  

หน้าห้อง 

055-361310  

กลุ่มอำนวยการ

055-361312

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

055-361313  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

055-361314 

กลุ่มบริหารงานการเงิน (พัสดุ) 

055-361125

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  

055-361113 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

055-361114  

กลุ่มบริหารงานการเงิน (การเงิน)  

055-361115  

คุรุสภา 

055-361143 

call center 

055-361312

 

 

 

ข้อมูล : หมายเลขโทรศัพท์ เผยแพร่โดย : phit_admin View : 2477