1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

งานวินัยและนิติการ

[2018-04-26] คำสั่ง สพป.พิษณุโลก เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ฉก.คศ. ระดับสถานศึกษา View : 11

[2018-05-11] มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง View : 31

[2018-04-26] ตารางสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน View : 13

[2017-11-02] การจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ View : 97

[2017-10-25] สรุปผลการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ สพป.พล.3 View : 200

[2017-10-25] ประกาศเจตจำนงสุจริต View : 77

[2017-11-01] มาตรฐานทางจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.พล.3 View : 629

[2017-11-01] มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 View : 191

[2017-10-25] คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน View : 70

[2017-10-19] คู่มือการดำเนินการเรีองร้องเรียนและการดำเนินการทางวินัย View : 104