1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

ทันข่าว ทันเหตุการณ์ กับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

    

 

 

 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายนครไทย 8

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายอำเภอนครไทย 8 เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำเลา โรงเรียนบ้านป่ารวก และโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

26 พ.ค. 61 phit_admin  21

พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ.

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.พล.3 รับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." เพื่อรับนโยบายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

2018-05-26  phit_admin   4

PLC บุคลากร สพป.พล.3

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประชุม PLC ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

2018-05-26  phit_admin   4

ปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับคณะวิทยากร ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมทั้งกล่าวปิด และ มอบแนวคิดในการดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และขอให้นักเรียนมีหัวใจเป็นจิตอาสาของโรงเรียน ของชุมชน และของประเทศต่อไป ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

2018-05-26  phit_admin   1

อบรมหลักสูตรแกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560)

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรแกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560)

2018-05-26  phit_admin   9

[2018-05-24] ประกาศตำแหน่งว่า ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) phit_admin View : 138

[2018-05-08] แนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนัเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน phit_admin View : 192

[2018-05-08] รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 phit_admin View : 169

[2018-05-06] กำหนดการ การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV phit_admin View : 116

[2018-04-26] คำสั่ง สพป.พิษณุโลก เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ฉก.คศ. ระดับสถานศึกษา phit_admin View : 146

[2018-03-26] ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน phit_admin View : 569

[2018-03-19] ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561 phit_admin View : 845

[2018-03-18] ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2561 phit_admin View : 314

[2018-05-07] โรงเรียนบ้านหลังเขาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อข้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง phit_admin View : 58

[2018-04-27] โรงเรียนบ้านหนองกระบาก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 2 ตำแหน่ง phit_admin View : 111

[2018-04-27] โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน phit_admin View : 70

[2018-04-25] โรงเรียนบ้านน้ำตาก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน หากสนใจติดต่อ ผอ.ดำเนิน ทาบาง ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร 085-7264281 phit_admin View : 105

[2018-04-25] โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน phit_admin View : 97

[2018-03-19] ขอให้โรงเรียนทุกแห่ง ตรวจสอบ การกรอกข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้ งานอุปกรณ์กําหนดเส้นทาง (Router)ที่อัปโหลดไฟล์ ใบเสนอราคา/ค่าเช่า phit_admin View : 115

[2018-03-18] การตรวจสอบการอับโหลด ไฟภาพสัญญาเช่าและค่าบริการรายเดือน ข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้ งานอุปกรณ์กําหนดเส้นทาง (Router) เพื่อการจัดสรรค์ phit_admin View : 175

[2018-03-18] ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้ งานอุปกรณ์กําหนดเส้นทาง (Router) เพื่อการจัดสรรค์ ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน ของโรงเรียน phit_admin View : 64

[2018-03-13] ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) phit_admin View : 60

[2017-12-06] แบบรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) ฉบับสมบูรณ์ phit_admin View : 170

[2017-11-28] ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง phit_admin View : 148

[2017-11-28] ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ phit_admin View : 135

[2017-11-27] แบบรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) phit_admin View : 157

[2017-11-27] แบบจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ phit_admin View : 120

[2017-11-23] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง phit_admin View : 129

[2017-11-01] ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 phit_admin View : 150